Версія: 11.020.169 (14.09.2020)

КМДА

Зміни:

Змінено інформаційні контролі для рядка 150 граф 3 - 6:

KM300308    Звіт про виконання фінансового плану підприємства

Укроборонпром

Зміни:

У формі:

UOP00109      Фінансовий план

додано контролі (по аналогії з S3000109):

- обов’язковий контроль по графі 5 для рядка Витрати на оплату праці Таблиці 6.1 з графою 6 рядка 1410 Таблиці 1 (Плановий рік);

- обов’язковий контроль Середньомісячні витрати на оплату праці керівника на рівність сумі значень: посадовий оклад, преміювання та інші виплати, передбачені законодавством по гр.2 (по графам 2 - 5) в Таблиці 6.1.

Міністерство фінансів України

Зміни:

Для форм:

MFPASP04    ПАСПОРТ бюджетної програми

MFZVIT04     Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

- реалізовано відображення значення КПКВ, зазначеного у пункті 3, перед назвою форм у таблиці Реєстру звітів;

- до поля найменування бюджетної програми підключено довідник Код програмної класифікації видатків (КПКВ).

Міністерство оборони України

Зміни:

1.   Додані взаємні контролі між формами:

MOU05203    Дод.5.2 Інформація про кредиторську заборгованість

MOU90301    Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

Значення рядка 11 графи 2 форми MOU05203 повинно дорівнювати значенню рядка 010 графи 7 форми MOU90301.

В свою чергу, при заповненні рядка 010 графи 7 форми MOU90301 його значення повинно дорівнювати значенню рядка 11 графи 2 MOU05203.

2.   У графі 3 у звітах новостворених установ (заповнене поле Новостворене) скасовано контролі з фінансовими формами MOU010111 та MOU020211:

MOU00309    Показники виконання фінансового плану

MOU00109    Фінансовий план

3.   У формі:

MOU90301    Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

виконано доопрацювання:

- додана можливість додавання динамічних рядків з автоматичною нумерацією в розділі ІІ. З суб’єктами господарської діяльності інших країн після першого рядка з неї та перед рядком з країнами СНД;

- у колонці Найменування показників у створених динамічних рядках (100/Х та існуючих (141, …) підключений довідник Країни;

- змінений розрахунок рядка 100;

- змінений розрахунок рядка 110.

4.   Змінено розрахунок сумарних значень колонок 7 та 8 на середнє арифметичне:

MOU03004    Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

5.   Змінено алгоритм розрахунку у графі 11 форми:

MOU04004    Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

6.   Реалізоване автоматичне заповнення форми:

MOU08003    Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

7.   Оновлено контролі форми, додано період подання IV Квартал:

MOU40001    Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства

Міністерство енергетики України

Зміни:

Додано обов’язковий контроль на наявність у пакеті EVDODB03 форми:

EV003603     Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби (у т.ч. інвестиційна нерухомість)

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   У формах SD300302 та SD300301 пакету PROZVI01 відкориговано оновлення інформації по органу управління після зміни органу управління у Картці підприємства (розділ Підприємство):

SD300302     Додаток 3

SD300301     Додаток 3

2.   Додано контролі у динамічних рядках на наявність дублюючих записів у колонці Найменування показника у формах:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

S3000109     Фінансовий план

3.   У формі:

PROZV101    Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

виконано доопрацювання:

-     додано комірку із назвою Зміна вхідного сальдо по факту минулого року, у якій користувач може проставити позначку;

-     додано комірку із назвою Пояснення;

-  додано контроль на обов’язкове заповнення поля Пояснення, якщо проставлена позначка у полі Зміна вхідного сальдо по факту минулого року.

4.   У формі:

S3000109     Фінансовий план

скасовано перевірку по графі 3 із формою S3000309 за попередній період, якщо проставлена відмітка в полі Зміна вхідного сальдо по факту минулого року форми PROZV101.

5.   Внесено зміни у формі:

SD300101     Додаток 1

автоматичне заповнення і контроль з формою SM101202 по графі 9 Кількість розірваних контрактів з керівниками підприємств у звітному періоді здійснюватиметься тільки у періодах І Квартал та Рік.

 

6.   Реалізовано можливість експорту у форматі Excel через додаткову програму обробки:

SS100153     Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

SS100253     Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

 

7.   Реалізовано можливість перенесення даних із форм MOU02004, MOU08003, MOU09103, MOU09203, MOU09303 через додаткову програму обробки у відповідних формах:

SM100204     Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100804     Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100913     Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923     Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100933     Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

8.   У графі 8 Заходи збільшено до 500 кількість допустимих для введення символів:

SD300201     Додаток 2

9.   Скасовано контролі на дублікати назв статей у графі Найменування показника по динамічних рядках для Органів управління:

S3000109     Фінансовий план

S3000309     Показники виконання фінансового плану

ФСС України

Нові форми:

Згідно з наказом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України від 26.08.2020 № 415-од «Про примірний договір із страхувальником щодо подання електронних документів до Фонду» додано нові форми, початок дії - з 01.09.2020 р., подання - за потреби:

C1200102     Примірний договір про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України

Форма доступна для створення у модулі Реєстр звітів без можливості подання в електронному вигляді.

Пенсійний фонд

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 283 від 10.06.2020 р. «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.09.2020 р., подання - за потреби:

P0100371     Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

P0100380     Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску)

Форми доступні для створення у модулі Реєстр звітів без можливості подання в електронному вигляді.

Звітність НФУ до НБУ

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.08.2020 р., період подання - щомісячно, термін подання - не пізніше 5-го робочого дня місяця, наступного за звітним:

FM2KX001    Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб


Зміни:

Оновлено форми:

CR500001     Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001     (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR400001     (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR500001     (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR101001     (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

LRB00001     Дані про склад активів та пасивів ломбарду

IR740001     Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

CR300001     Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

IR770001    Дані про основні засоби

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 715 «Про затвердження Порядку здійснення Державною податковою службою автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового» додано нові форми, подання - за потреби:

J1305801       Запит на отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді

J1405801       Витяг щодо отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді

F1305801       Запит на отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді

F1405801       Витяг щодо отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Інформаційна довідка - Створити - Довідку в СЕАРП та СЕ.

2.   Додано нові форми, подання - за потреби:

J1318401      Заявка на марки акцизного податку які підлягають обміну

F1318401     Заявка на марки акцизного податку які підлягають обміну

Зміни:

1.   Оновлено контролі у формах:

J1312603      Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

F1312603     Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

2.   Оновлено файл xsd для форм:

J1316103      Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

F1316103     Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

3.   Доопрацьовано контроль коректності заповнення поля Порядковий номер у формах:

J1201010      Податкова накладна

J1201210      Додаток №2 до Податкової накладної

F1201010     Податкова накладна

F1201210     Додаток №2 до Податкової накладної

4.   Оновлено електронний формат pdf для форм:

J1391103      Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису

F1391103     Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису

5.   Відкориговано контролі у формах:

J1391801      Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

F1391801     Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

6.   Оновлено контролі у формах:

J0217021      Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

F0217021     Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 715 «Про затвердження Порядку здійснення Державною податковою службою автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового» додано нові форми, подання - за потреби:

J1305801       Запит на отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді

J1405801       Витяг щодо отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді

F1305801       Запит на отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді

F1405801       Витяг щодо отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Інформаційна довідка - Створити - Довідку в СЕАРП та СЕ.

2.   Додано нові форми, подання - за потреби:

J1318401      Заявка на марки акцизного податку які підлягають обміну

F1318401     Заявка на марки акцизного податку які підлягають обміну

Зміни:

1.   Оновлено контролі у формах:

J1312603      Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

F1312603     Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

2.   Оновлено файл xsd для форм:

J1316103      Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

F1316103     Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

3.   Доопрацьовано контроль коректності заповнення поля Порядковий номер у формах:

J1201010      Податкова накладна

J1201210      Додаток №2 до Податкової накладної

F1201010     Податкова накладна

F1201210     Додаток №2 до Податкової накладної

4.   Оновлено електронний формат pdf для форм:

J1391103      Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису

F1391103     Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису

5.   Відкориговано контролі у формах:

J1391801      Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

F1391801     Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

6.   Оновлено контролі у формах:

J0217021      Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

F0217021     Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок