Версія: 11.2109.234 (07.06.2023)

КМДА

Відповідно до розпорядження КМДА №139 від 19.01.2022 року «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об’єднань територіальної громади міста Києва» додано нові поля Пояснювальна записка та Скан-копія звіту про виконання фін. плану у формах:

KMDAGM01    Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб'єктів малого підприємництва)

KMDAGV02    Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок

Поля призначені для додавання скан-копій відповідних документів. Додавання скан-копії Пояснювальної записки є обов’язковим. Вкладення можна додавати у форматі PDF.

Міністерство оборони України

У формі:

MOU00110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

- скасовано розрахунок по рядку 7050 граф 3 - 6;

- реалізовано перенесення даних у рядок 7050 графи 6 із рядка Усього графи 12 Розділу V форми MOU45110;

- додано нові контролі на рівність значення рядка 7000 граф 5, 7 - 10 значенню рядка 7050 відповідних граф 3, 6 - 9.

Міністерство енергетики України

Оновлено контролі, починаючи з періоду І Квартал 2023 року, з формами:

- «Ф1. Баланс» (EV100115, S0100114, SS100114);

- «Ф1-к. Консолідований баланс» (EV100154, S0100154, SS100154);

- «Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)» (EV100310, S0100310, SS100310);

- «Ф2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)» (EV100253, S0100253, SS100253);

- «Ф3-к. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)» (EV100453, S0100453, SS100453);

- «1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства» (EV110014, S0110013, SS110013):

EV000003            Додаток №1. Довідка про зміну валюти балансу

EV000103            Додаток №2. Iнформацiя про дебiтоpську та кpедитоpську забоpгованiсть

EV000203            Додаток №3. Розшифровка дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду

EV000303            Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду

EV000403            Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом

EV000503            Додаток №6. Розшифровка Поточні забезпечення (р.1660 ф.1)

EV000603            Додаток №7. Розшифровка Капітал у дооцінках (р.1405 ф.1), Додатковий капітал (р.1410 ф.1)

EV000803            Додаток №8. Розшифровка Довгострокові та поточні зобов'язання і забезпечення

EV001003            Додаток №9. Розшифровка Розрахунки зі страхування

EV001203            Додаток №10. Розшифpовка Доходи майбутнiх пеpiодiв (pяд. 1665 ф. 1)

EV001703            Додаток №12. Розшифpовка Поточна заборгованiсть за довгостpоковими зобов'язаннями (p. 1610 ф. 1)

EV001803            Додаток №13. Розшифpовка Iншi довгостpоковi зобов'язання (p. 1515 ф. 1)

EV002003            Додаток №14. Розшифpовка Оплата пpацi

EV002403            Додаток №16. Розшифpовка Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (p. 1155 ф.1)

EV002503            Додаток №17. Розшифpовка Iншi поточнi зобов'язання (р. 1690 ф.1)

EV002603            Додаток №18. Розшифpовка Iншi оборотнi активи (p.1190 ф.1)

EV003303            Додаток №19. Довідка пpо фактичне отримання та використання грошових коштiв

EV003604            Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби (у т. ч. інвестиційна нерухомість)

EV004003            Додаток №21. Розшифpовка Адмiнiстpативнi витpати (p. 2130 ф.2 )

EV004103            Додаток №22. Розшифpовка Витpати на збут (p. 2150 ф.2)

EV005603            Додаток №23. Розшифpовка Доходи i витpати ( p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270 ф.2 )

EV606003            Додаток №31. Розшифpовка Iншi опеpацiйнi витpати (p. 2520 ф.2)

EVB46003            Додаток №46 Інформація щодо активів, які знаходяться на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії

Антимонопольний комітет

Створено новий розділ Антимонопольний комітет, у розділі додано нові форми, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - Рік, вперше звіти за новими формами подаються за період - Рік 2023 (планування на 2024 рік):

AMBP0101     Додаток 1. Розрахунок видатків за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»

AMBP0201     Додаток 2. Розрахунок незахищених видатків

AMBP0301     Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проєкту кошторису

AMBP0401     Додаток 4. Розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

AMBP0501   Додаток 5. Обґрунтування потреби у коштах для виконання судових рішень та відшкодування судових витрат (сплата судового збору) для включення у бюджетний запит АМКУ

AMBP0601     Додаток 6. Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)

AMBP0701     Додаток 7. Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210)

AMBPА001     Додаток А. Проєкт кошторису

Звітність НФУ до НБУ

Оновлено контролі:

4IX00001       Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг

Державна служба статистики

Оновлено контролі у формах:

S0100114      Ф1. Баланс

S1904416      № 4-мтп (річна). Звіт про використання та запаси палива

S2601006      1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)

S2702215      № 2-ферм (річна). Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства

                          S0400413     1-ПЕ (місячна). Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості

Державна податкова служба

J1490505        Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ

F1490505        Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі програми Звітність - Інформаційна довідка.